Juridische informatie

HYPOTHEEKSERVICE EN VERZEKERINGEN LUC LOUWAGIE

Hypotheekservice is een commerciële benaming van Verzekeringen Luc Louwagie bvba

Verzekeringen Luc Louwagie bvba, maatschappelijke zetel :
Frenchlaan 45A – 8900 Ieper, ondernemingsnummer 0478.107.159.
Tel : 057 21 52 75, Email : 

Verzekeringen Luc Louwagie bvba, onafhankelijk kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, hypothecair krediet en verzekeringstussenpersoon.

Controle orgaan kredieten: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Controle orgaan verzekeringen : FSMA, Congresstraat 12 – 14 te 1000 Brussel – www.fsma.be/nl/contact

 

PUBLICITEIT 

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor u niet duidelijk is, kan u contact opnemen met Hypotheekservice.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Hypoheekservice ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.

U kan geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Hypotheekservice is enkel gebonden door contractuele documenten, die u zullen worden overgemaakt nadat alle informatie zal zijn ingewonnen en na goedkeuring van uw dossier.

Hypotheekservice behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

 

 

AUTEURSRECHTEN 

Hypotheekservice is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Hypotheekservice, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elke andere duurzame drager, verboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres .

 

 

HYPERLINKS 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Hypotheekservice oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.

Naar de website van Hypotheekservice mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hypotheekservice, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van "framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Hypotheekservice.

 

 

KLACHTENBEHANDELING 

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet(aanvraag), kan u een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam en het dossiernummer van uw krediet) aan het volgende adres: Verzekeringen Luc Louwagie bvba, Frenchlaan 45A – 8900 Ieper of via email: 

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord , heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.