Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom staan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij Verzekeringen Luc Louwagie bvba (hierna Hypotheekservice genaamd) voorop.

Om uw krediet optimaal te beheren en ons productgamma en onze informatie af te stemmen op uw behoeften, verwerken we uw gegevens. Waarbij het respect voor uw privacy boven alles staat. Dat is ons engagement.

Daarom stelden we dit Privacycharter op. We willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. En we voeren consequent controles uit op het naleven van dit charter.

Dit charter is van toepassing op alle natuurlijke personen.

U kan gerust zijn: we garanderen de veiligheid van uw gegevens.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hypotheekservice, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 8900  Ieper, Frenchlaan 45A is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Hypotheekservice valt.

U kunt contact met ons opnemen door ons aan te schrijven op het volgende adres: Hypotheekservice, Frenchlaan 45A – 8900 Ieper of door een mail te sturen naar dataprotection@hypotheekservice.be

De regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op natuurlijke personen en op personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, een gemeente of een vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

 

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dat kan gaan om contactgegevens, een identificatienummer, financiële gegevens, verzekeringsgegevens, geografische gegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven in verband met u.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Hypotheekservice verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5), op basis van diverse rechtsgronden (zie punt 6), en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U bent wettelijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Hypotheekservice geen klantenrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kan zowel gaan om uw persoonsgegevens als om externe gegevens die Hypotheekservice combineert met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u om welke gegevens het precies gaat.

3.1. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens in het kader van uw klantrelatie met Hypotheekservice

 • identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, foto, telefoon- en/of gsm-nummer, …
 • gegevens die verband houden met een (voorstel van) contract: informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon, opleidingsniveau, …
 • gegevens gelinkt aan uw producten en uw vermogen: kredieten, rekeningen, spaar- en beleggingsproducten, verzekeringsproducten, …
 • gegevens in verband met uw (surf)gedrag op de Hypotheekservice-websites : raadplegen van gegevens, simulaties, aanvragen, reacties op commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van reclame op de website van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u klikte op Hypotheekservice-reclame)…
 • gegevens die verband houden met uw persoonlijke voorkeuren: informatie over uw gedrag en voorkeuren m.b.t. het gebruik van communicatie-en relatiekanalen (website, apps, contactpersonen…),…
 • geolocalisatiegegevens (waar u zich bevindt)
 • gegevens verkregen via cookies, die bijvoorbeeld informatie kunnen geven over uw voorkeuren, of die statistische informatie bijhouden.
 • alle overige informatie of gegevens nodig voor het starten of voortzetten van de klantenrelatie.

Specifieke voor prospecten

 • persoonsgegevens die u meedeelt aan Hypotheekservice voor u een contractuele klantrelatie aangaat met Hypotheekservice. Het gaat om uw identificatiegegevens, uw contactgegevens en gegevens die verband houden met een simulatie of een (voorstel voor een) contract

Hypotheekservice verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

 

4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Hypotheekservice, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt of wij u als prospect toevoegen in onze bestanden
 • contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen
 • bezoekt een van onze co-makelaars die ons uw gegevens toestuurt
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze website bezoekt

 

5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

5.1 Het leveren van contractueel afgesproken diensten of het voorbereiden van contracten op uw vraag

 • Het beheer van uw klantendossier

 

5.2 Hypotheekservice, onze klanten en het publiek beschermen

 • het voorkomen van witwaspraktijken, van fraude en van financiering van terrorisme
 • het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen, en van fiscale verplichtingen
 • het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • de veiligheid van personen en goederen

5.3 Producten en diensten van Hypotheekservice onderhouden en verbeteren, of nieuwe producten en diensten ontwikkelen

 • de voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen
 • het uitvoeren van voorafgaande testen (‘proof of concept’) wanneer Hypotheekservice nieuwe samenwerkingen onderzoekt, bijvoorbeeld met (ICT-)leveranciers of andere partners
 • de tevredenheidsenquêtes rond onze bemiddelingsdiensten

 

5.4 Het personaliseren van uw gebruikservaring en onze communicatie conform uw persoonlijke voorkeuren

 • het vooraf invullen van velden
 • het vooraf invullen van reeds gekende gegevens, bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten of voor het uitvoeren van simulaties
 • het vermijden om vragen te stellen waarvan we het antwoord zelf al konden afleiden
 • direct marketing, om u gepersonaliseerde producten en diensten aan te bieden en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die niet relevant voor u zijn.

 

Via direct marketing kunnen we:

 • uw klantengegevens (automatisch) verwerken om algemene of specifieke klantenprofielen te bepalen
 • uw behoeften beter inschatten en ons aanbod daarop afstemmen
 • u bij de belangrijke momenten in uw leven aangepaste producten aanbieden

 

5.5 Profiling en geaggregeerde reporting

 • het uitwerken van studies
 • analyses en metingen om inzicht te krijgen in het profiel en gedrag van onze klanten
 • het opstellen van voorspellende modellen
 • het afleiden van geaggregeerde statistieken over onze klantenbasis
 • rapporten die het surfgedrag van onze klantenbasis in kaart brengen

5.6 Om u te contacteren

 • via een Hypotheekservice-medewerker
 • via telefoon
 • via uw e-mailadres
 • via de digitale kanalen van Hypotheekservice

 

We zouden uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;

 

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hypotheekservice verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer Hypotheekservice u hiervoor toestemming vroeg en u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking
 • wanneer u toestemming gaf aan een derde (bv onze co-makelaar) om uw persoonsgegevens door te geven aan Hypotheekservice
 • wanneer Hypotheekservice een contract of precontractuele maatregel uitvoert
 • wanneer Hypotheekservice dit wettelijk of reglementair verplicht is
 • op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’, waarbij Hypotheekservice een zeer grondige afweging maakt tussen het belang van Hypotheekservice en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

 

Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:

 • de preventie van fraude en misbruiken
 • het beheer van geschillen
 • de evaluatie van de totale klantrelatie
 • het aanbieden van producten of diensten die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens
 • het verbeteren van processen en onze website
 • direct marketing
 • het uitwerken van studies
 • het houden van tevredenheidsenquêtes

 

 

7. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Hypotheekservice zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Hieronder vindt u een overzicht van wanneer gegevens kunnen worden uitgewisseld.

 

De kredietgevers en verzekeraars waarmee Hypotheekservice samenwerkt.

Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van een kredietaanvraag en/of verzekering mogelijkerwijs worden doorgegeven aan onderstaande organismes, u kan desgewenst hun privacy policy bekijken via de vermelde links:

Kredieten :

Bpost Bank/Krefima : www.bpostbank.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring

Record Crédits : www.recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

Alpha Crédit : www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-notice-nl.pdf

Cofidis www.cofidis.be/nl/wij-geven-advies/gdpr.html

Crédimo : www.credimo.be/nl/disclaimer

CKV www.ckv.be/privacy

Démetris : www.demetris.be/nl/privacy

Patronale Life : www.patronale-life.be/nl/privacy-statement-0

Elantis: www.elantis.be/nl/priveleven/

Vivium : www.vivium.be/nl/private-individuals/privacy

Allianz : https://allianz.be/nl/prive/bescherming-persoonsgegevens.html#rechten

Axa : www.axa.be/ab/FR/legal/Pages/AXA-declaration-confidentialite-donnees.aspx

Creafin : www.creafin.be/nl/content/privacy

EB-lease : https://www.europabank.be/nl/privacy

 

Verzekeraars :

Atradius : www.atradius.be/nl/gdpr.html

CARDIF www.bnpparibascardif.be/documents/66925/93266/Data+Protection+Notice_+BNP+Paribas+Cardif+BE+15042020_NL_pdf/94d873e9-4e33-04c9-2de5-889f8f445816

AFI ESCA : www.afi-esca.be/nl/juridische-verklaring/

Aviza : www.aviza.be/privacybeleid/

NN : www.nn.be/nl/privacy-en-cookieverklaring

 

Specifieke dienstverleners

De overdracht van uw gegevens de notaris is beperkt tot het mandaat dat u hem hebt toevertrouwd en o.a. de onderhandeling van uw krediet. Uw persoonsgegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

En ook voor specifieke dienstverlening kan worden samengewerkt met externe partijen, zoals bijvoorbeeld reclame-, studiebureaus, ICT-dienstverleners, online en sociale netwerkproviders, veiligheidspersoneel onze revisor, onze vastgoeddeskundigen, advocaten, gerechtsdeurwaarders bij geschillen, ….

 

Ook hier kunnen de personen die in dergelijke gevallen gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, dit enkel binnen de strikte limieten van hun specifieke contractuele of wettelijke opdracht.

 

8. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

8.1. Uw rechten ten aanzien van Hypotheekservice

U hebt recht op de inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uitsluitsel krijgt over de al dan niet verwerking van uw persoonsgegevens en inzage krijgt via een globaal overzicht.

U hebt recht op het corrigeren en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, of wil u ze laten verwijderen, dan kan u ze laten wijzigen, aanvullen of, indien de wet dit toestaat, laten wissen.

In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie punt 6).

U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan op elk moment aangeven dat u niet wil dat we uw gegevens verzamelen, bewaren en verwerken voor direct-marketing doeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

U hebt het recht om niet enkel te worden onderworpen aan een volledig automatische individuele besluitvorming.

Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

8.2. Uw rechten ten aanzien van derde partijen waarmee Hypotheekservice samenwerkt

Wanneer op uw initiatief persoonsgegevens worden uitgewisseld met derde partijen, zal u uw rechten ten aanzien van die partijen kunnen uitoefenen overeenkomstig de privacy verklaringen van die partijen, die aan u worden meegedeeld. Wanneer u gegevens wil corrigeren of laten verwijderen, zal Hypotheekservice redelijke inspanningen doen om die derde partijen daarvan op de hoogte te brengen

8.3. Uw rechten in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

De regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en uw rechten daaromtrent hebben alleen betrekking op natuurlijke personen die ofwel zichzelf vertegenwoordigen, ofwel een andere natuurlijke persoon vertegenwoordigen, ofwel een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, gemeente of vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

Het uitoefenen van uw rechten is steeds gelinkt aan één persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt.

Concreet:

 • het uitoefenen van uw recht op het corrigeren of het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperkt zich tot de persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt. Het is uw verantwoordelijkheid om uitdrukkelijk mee te delen aan Hypotheekservice wie u vertegenwoordigt wanneer u dit recht uitoefent
 • uw voorkeuren betreffende direct marketing, gebruik van klik- en surfgedrag, transactiegegevens en communicatiekanalen kan u apart beheren in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

8.4. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Hypotheekservice per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar dataprotection@hypotheekservice.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.5. Uw verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk om uw gegevens zo accuraat mogelijk up-to-date te houden. Geef aanpassingen dus op tijd door, bijvoorbeeld bij een verhuis, huwelijk, echtscheiding… U bent verantwoordelijk om privé en professioneel gebruikte contactgegevens uit elkaar te houden (zie punt 8.3).

  

9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de reglementeringen. Voor bepaalde gegevens zijn er minimumtermijnen en voor andere maximumtermijnen. Hypotheekservice hanteert ook verschillende werkwijzen voor klanten en prospecten.

Van prospecten houdt Hypotheekservice de gegevens maximaal  2 jaar bij.

Van klanten moeten bepaalde gegevens bijgehouden worden om operationele of wettelijke redenen.De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie.